گل زاهدانی

ای گل زاهدانی ، خوشگل و خوش بیانـــــــی
تو این آزار گرما ، تو موندی همچنانــــــــــی
شادی به دل کشیدی ، غریبی ها ندیـــــــــدی
با اون لباسِ زیبا ، چه خوش رنگُ سفیــــــدی
موندن چه مزه داره ، شادابی در کنــــــــــاره
خدایا یاورم کن ، شاید نیام دوبـــــــــــــــاره
تو در مهمان نوازی ، بزن آهنگ و ســــــــازی
قسم خوردم نگویم ، توو دل مونده یـــــه رازی
سفر در دیده کردم ، توو این گرما چه ســردم
توو این شهرِ تماشا ، نگو خوابیـــــــــده دردم
همه جا سبز و خرم ، در آن باریــــــده شبنم
گلستان آرمیده ، جهانی عشقِ نم نـــــــــــم
محمد را ندیدم ، براش هدیه خریـــــــــدم
بیا یاور من اینجام ، چه سختی ها کشیــــدم
کمین کردم تو باغی ، با شور و اشتیاقــــــی
نیامد جانِ من کو ، بگیر از من سراغــــــــی

جاسم ثعلبی ( حسّانی ) ۲۱/۰۳/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3689کپی شد!
612
۵