اعتراف

میخوام اعتراف کنم به قتل ناکرده تو

به حضور مستمر تو شب بی پرده تو

میخوام اعتراف کنم به اتفاق بی خبر

به اتاق لعنتی ، دستگیره های بی پدر

به چراغ بی رمق ، به تخت خواب تب زده

به ملافه های خونی ، لحظه های شب زده

میخوام اعتراف کنم به حجم داغ یک فشنگ

صدای شیهه شلیک گلوله از تفنگ

میخوام اعتراف کنم که کشتمت روزی سه بار

توی قلبم ، تو چشام ، تو نامه هام ، دیوونه وار

https://www.academytaraneh.com/35482کپی شد!
1014
۱۲