رقص گیسو

۱:  تو صخره ای رو پرتگاه

یکی گیسوهاشو باد میده

یکی تو صخره ای دیگه

مرگو به چشماش یاد میده

۲:  یه بام و دو هواس، هوا

نسیم برا یکی باده

هلش بده تو پرتگاه

بغض نسیمه  فریاده

۳:  گیسوهای یکی تو باد

چه خوش می کنه طنازی

گیسوهایی که می کنه

با زندگی یکی بازی

۴:  گیسوهای  پر خاطره

گیسوهای روزای خوب

یادآور روزایی که

می نشستن رو به غروب

۵:  وقتی آفتاب تو افق

توی دریا فرو می شد

با بازی این گیسوها

دل یکی زیر و رو می شد

۶:  دو عاشق توی ساحل

می خندیدن چه قاه قاه

چه می دونستن این مسیر

ختم میشه رو به پرتگاه!

۷:  تو پرتگاهی گیسوهایی

به طبیعت نفس میده

به گل های خوش عطر اون

درس خوش عطری، درس میده

۸:  و پرتگاهی که نفساش

طعم یأس و مرگو داره

کاش دعای سحرخیزا

تصمیم مرگو برداره

https://www.academytaraneh.com/34726کپی شد!
1247
۴