نت های بی تکرار

 

من اینقد خوب میــــــــــــــخونم

 

که تو اشکـــــــات ســـــرازیره

 

نمیفهمــــــــــی , نمیدونـــــــــــی

 

دلم یک عمره مــــــــــــــــیگیره

 

من اینقد خوب مــــــــــــــــیخونم

 

کـــــــــه حتی بی دف و بـــی تار

 

صدام پر میشه از آهنـــــــــــــگ

 

پر از نُتهای بی تـــــــــــــــکرار

 

نشستی روبروی مــــــــــــــــــــن

 

تو فکـــــــــــــــرت خیلی داغونم

 

خیالت غـــــــرقه یــــــک رویـام

 

ازت چیـــــــــــــزی نمیدونـــــــم…

 

یه جـــــای قصــــــه گم میشــــــم

 

شــــــاید محتـــــــاج چشمـــــــاتم

 

منو پیــــــــــــدا بکن بـــــــــــازم

 

که من پنهون تو دنیــــــــــــــــــاتم

 

یه وقتایــــــــــــــــــی که مغرورم

 

دلـــــــــــت میگیره از حرفــــــــام

 

ولــــــــــــی اینو نمـــــــــــــیدونی

 

بدونــــــه تو چـــــــقد تنهـــــــــــام

 

من اینقــــــــــد خـــــــــوب میخونم

 

که تــــــــــــو بازعاشقم باشـــــــی

 

چشام مـــــــــــــات نــــــــــــگاه تو

 

تا بــــــــــــازم تو دلــــــــــم جاشی

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3360کپی شد!
960
۲۸