بعدِ تو…

هر جا به تو مربوطم / از حوصله کم می‌شم

توو رابطه سردر گم /  تکرار خودم می‌شم

هر لحظه‌مُ می‌میرم / توو ذهنم از این تکرار

قرصای ترامادول /  بعدِ تو روزی چَن بار!

فکرم که سرازیره / توو دره‌ی آغوشت

دنیامُ مرمت کن / با پازل تن‌ پوشت!

می‌رم روی اعصابم / باز روحمُ می‌شْکافم

می‌شینم و از اول / یکی دیگه می‌بافم

من شکل شَبه می‌شم / تکثیر خیال تو

قاطی شده توو خونم / احساس محال تو

رویای تواینبارم / از ذهنم عبوری شد

این رابطه هم آخر / باز غیر حضوری شد

هر لحظه‌تُ می‌میرم / توو ذهنم از این تکرار

قرصای ترامادول  /  بعدِ تو روزی هر بار!

https://www.academytaraneh.com/33017کپی شد!
1025
۷۲