نگو حرفام بی معناست

نگو حرفام بی معناست
نگو درکش برات سخته
نگو عشقِ من از قلبت
گذشتُ خیلی دیروقته

نگو راهی نمی مونه
واسه برگشت به این خونه
همه چیز بی تو غمگینه
حتی این قلبِ دیوونه

(غمِ تنهاییام امشب
منُ از من جدا کرده
تو رفتی اما قلبِ من
واسه برگشت دعا کرده

دعا کرد کوچه دستات
بشه خیس از نم بارون
بفهمی ابر چشمامِ
داره می باره باز آروم)

نگاه کن توی چشم من
منُ همرنگ رویا کن
به قلبم از نگاه تو
بیا یک پنجره وا کن

بزار اندازه چشمات
بشم مغلوب این رویا
بزار پیدا بشه عشقُ
بمونه تا ابد با ما

(غمِ تنهاییام امشب
منُ از تو جدا کرده
تو رفتی اما قلبِ من
واسه برگشت دعا کرده

دعا کرد کوچه دستات
بشه خیس از نم بارون
بفهمی ابر چشمامِ
داره می باره باز آروم)

https://www.academytaraneh.com/32589کپی شد!
1020
۱۰