نگاهم کن!

حواسم غرق چشماته
نگاهم کن!
ببین دستم تودستاته!
میدونم غم توچشماته..
نگاهم کن!
یه روزتنهات گذاشتم من دیوونه
میدونم که دلت ازدست من خونه
درسته..حق بااخماته…
نگاهم کن!
ببین چشمامو گریونه!
ببین دستام چه لرزونه!
روزای بی تو واسه من سیاهه مثل شبهاته
نگاهم کن!
نگاهم کن! دیگه دیره…
نگاهم کن!ببین! روحم داره میره…
دارم میرم ازاین دنیا…
حلالم کن…پشیمونم!
نفسهام داره میمیره…
نگاهم کن…
حلالم کن…
دارم میرم
میمیرم!
نگاهم کن!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2990کپی شد!
1175
۳۶