جنون خلسه

تو جنون خلسه بودم

نبضت از شماره افتاد

لکه های خون رو دیوار

خبر از فاجعه می داد

سرت افتاده یه گوشه

دستم آلوده به خونه

صدای وحشت قلبم

می پیچه تو گوش خونه

از میون جسم بی جون

قلبتو می خوام در آرم

سینمو بشکافم اونو

نزدیک قلبم بزارم

این یه قتل عاشقونه س

کشتن تو افتخاره

من نظامی جنونم

پیرهنم پر از ستاره

قدیما منو می دیدی

چشماتو به روم می بستی

حالا زل زدی به چشمام

نکنه عاشقم هستی

… 

ببین انگشتای خسته م

داره پلکاتو می بنده

من پر از گریه عشقم

تو چرا لبات می خنده

راستی انگشتتو کَندم

همونی که حلقه داره

حالا از تموم دنیا

سهم من حلقه داره

 

https://www.academytaraneh.com/29039کپی شد!
1221
۱۵