بوقهای کوتاه

پشت خط می مونم
باز هم مشغولی
یک نفر می خنده
با توی مفعولی
یک نفر پشت خط
خنده های جونکاه
توی گوشم پیچید
بوقهای کوتاه
با یه شخص دیگه
گرم صحبت می شی
خسته ای ؟ تو از من
داری راحت می شی؟
وقتی که با اونی
منو یادت میره؟
راضی هستی باشه
شب و روزم تیره؟
با خودم درگیرم
اون کیه؟ چی داره؟
چه جوری می تونه
از تو دست برداره؟
از خودم می ترسم
ممکنه دعوا شه
تو بگی خود دانی
اگه می ری.. باشه!

https://www.academytaraneh.com/26030کپی شد!
1041
۳۰