طالع

یواش یواش پاورچین  قمری نشست روپرچین /کلاغ پرید وغار غار پر زد زروی دیوار/می خوام بگم بشنو دیگه قصه ی سرما پر زد /   رو بوم مام خوشی نشست شادی کنان به درزد / زمستونم تموم شد خز ون بی خانمون شد/ بیا بریم صحرا دیگه غصه به ما حروم شد/حنا وخنچه بخرید اسفند مون تموم شد/ عید وبهارون اومده چشمه براه افتاده /کوزه ها رو به صف نکن قرعه به  ما افتاده/آب کوزه صا ف تره یا دل من و نگارم /اشکام  هوار می زنه من حرف دیگه ندارم/ توطالع من اومده که عاقبت به خیرم/ تا وقتی یار من تویی چه حاجتی به غیرم/ عنبر و عود بسوزونید /   ساز ودهل  کمونچه عروس می یاد با ساقدوشاش رد می شه از تو کوچه/خواب وخیال نیست دیگه و تو روز توی بیداری/ نقل عروسی می خوریم تو روزهای بهاری  

https://www.academytaraneh.com/25493کپی شد!
796
۱۳