به من اعتماد کن

گودنیاسازگاره/وقتی خالی ازغمی
تونمیدونی کجایه/این سراب مبهمی
داره خم میشه باورکن/تموم استخون من
تو دستاتو ازم بردی /بریدی بندجون من

به من اعتمادکن چیزی نمونده تاسحر
به من اتمادکن شب رومیزاریم پشت سر
درگیرکابوسم هنوزبااینکه درکم میکنی
به من اعتمادکن نگوکه ترکم میکنی

تموم بغض امروزم/ازاین نامردیه بخته
منودورم نکن دیگه/برام این باورش سخته
اینجانشستم روبه تو/خیره به چشماتم هنوز
به من اعتماد کن/نگوتوو این بازی بسوز

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/24364کپی شد!
1060
۷