چیه تو لکی دوباره

چیه تو لکی دوباره چرا این گوشه نشستی

چی شده بغضتو بازم زدی توسینه شکستی

بگو چی شده دوباره کی زده تورو شکسته

کیه با زخم زبوناش بارو بندیلتو بسته

چیه تو لکی هنوزم بسه هرچی که کشیدی

بسه هرزخم زبونی که از این و اون شنیدی

نکنه دلم هنوزم فکرشی هواشو داری

بیخیال دلم تموم شد چرا تنهاش نمیذاری

اون دیگه برنمیگرده جای تو یکی رو داره

وقتی که دلش میگیره سررو شونه هاش میذاره

داره حاشا میشه دردت پیر شدی خبر نداری

پاشو اون رفت و تو اینجا دیگه بالا سرنداری

https://www.academytaraneh.com/22004کپی شد!
1234
۱۰۳