لکنت

جا نمی شم توی تنم

وقتی تو باشی مال من

وقتی شبای بی کسی

رد بشی از خیال من

پر می شم از خیال تو

هوار هوار داد می کشم

تو آسمون شب زده

ماه و ستاره می کشم

ستاره های نقره ای

برق لباس شب می شن

تو ماه می شی اون بالاها

فرشته ها کنار می رن

آخ چی می شد فرشته ی

مهربونم تو می شدی

توی شبای خستگی

همزبونم تو می شدی

زبون کند و الکنم

می گیره وقتی روبه رو

می خوام بگم دوست دارم

بی گفتگو بی گفتگو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2140کپی شد!
869
۱۱