بیا بانـــــــــــو تحمل کن…

aras

aras

بیا بانو تحمل کن / کمی دستان سردمو
دارم می بوسم اجباری / نوازش های دردمو

بیا این آخرین لحظه /کنارم باش با دلرحمی
بگو که عاشقم بودی / بگو حالم رو میفهمی

در این تقویم دلگیرم / همین روزاست که میمیرم
من انته قامه (انتقام) امروز و / از آینده نمیگیرم

بیا یک بار خیانت کن/ خیاله مونو راحت کن
بخواب آغوش تنهایی / غمم را ثبت نامت کن

بیا بانو که بعد از تو / کسی جاتو نمیگیره
چشام از دست حرفایت / یه عمریه زمین گیره

کنار تخت شب هایت / دلم از غصه میمیره
بخواب آروم که بعد از این / تنم جاتو نمیگیره

بیا یک بار صدایم کن/ دوچشماتو به نامم کن
در این شب های یلدایی / بیا قدری وفایم کن

https://www.academytaraneh.com/19166کپی شد!
982
۴۱