کولی

کولی دود و آتیش

اسپند تو بسوزون

تا بچه هات نشستن

کنار سفره بی نون

کولی دود و آتیش

مادر رقص اسپند

تندیسه ی شکسته

یخ چهره ی بی لبخند

دل زخمیه شب زده

به چشم بد رو نده

شستن چشم شورو

کی مثل تو بلده

تو تن غریب و خا موش

گم شده تو خیابون

میون بوق آهن

به زیر غسل بارون

اسپند دونه دونه

میگه با هر بهونه

جز جز توی منقل

فریاد ضجه مونه

ضجه برای کولی

کولی بی ستاره

قصه ی تلخ کولی

تلخیه روزگاره.

https://www.academytaraneh.com/17467کپی شد!
1430
۳۱