داری می ری رواعصابم

دلم گرفت ازآدمها / دل شکستن چه آسونه
دلم شکست اینجا چرا / بازی بادلها مرسومه
یه روز می گن دوستت دارم / یه روز می گن بیقرارم
یه روز می گن دور شو از من / داری می ری رواعصابم
می خوام برم پیش ِ خدا / تا گره ها روواکنه
شاید منو دوباره باز / با خودش آشنا کنه
خدایا من اشکامو باز/ پای دلم چال می کنم
چشمام داره برق می زنه / می خوام با توحال بکنم
کاشکی یه روز می آمدی / دست می کشیدی رو موهام
می گفتی باز سمیه ام ! / زل می زدی توی چشام
حرفهای بی قافیه ام / برای تو با قافیه ان
قالب ووزنی نمی خوای / همه براتو شاعرن

https://www.academytaraneh.com/17292کپی شد!
1161
۱۹