نمی شدیم از هم جدا

درد ودل های من شده /ترانه های بی صدا
کاشکی دلت تنگ می شد/نمی شدیم از هم جدا

من تک وتنها شب وروز/فقط می گم خدا خدا
کاشکی دلت یه کم می سوخت/ نمی شدیم از هم جدا

گفتی دلت سیر شده/ میخوای بشی رها رها
کاشکی که بالت می شکست/ نمی شدیم از هم جدا

من وتو باهم سرودیم/ترانه های یک صدا
کاشکی دلت صبر می کرد/ نمی شدیم از هم جدا

دوباره بی قافیه شد / درد ودل های بی صدا
حرفم فقط اینه وبس/ نمی شدیم از هم جدا

https://www.academytaraneh.com/15967کپی شد!
819
۳۰