تولد جدایی

مبارک ، مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ دور و غربت ، باریدنت مبــارک

***

بابا دعوت نکردی ، دخترِ ناز و ســــردی

چه روزی بر می گردی ، ای نو گلِ بهارک

***

مبارک ، مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ دور و غربت ، روزوشبت مبـارک

***

بابا برات می خونه ، سرودِ عاشقونــــه

دردِ دلت می دونه ، زیبایی چون ستارک

***

مبارک ، مبارک ، تولدت مبــــارک

تو شهرِ دور و غربت ، تولدت مبارک

***

نگو کرده فراموش ، نگو پر شده آغــوش

نگو بریده دلپوش ، بابا شیرین چو خارک

***

مبارک ، مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ دور و غربت ، بوسیدنت مبــارک

***

بشین با عشق و ذلت ، ببین دو رنگ و عزلت

یه روز می نازه رحلت ، تو برگردی کنــارک

***

مبارک ، مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ دور و غربت ، خنده لبت مبـارک

***

بیا رو کن به چشمم ، نبین جوشیده خشمم

دلی ساده تو پشمم ، قشنگه چون منــارک

***

مبارک ، مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ دور و غربت ، خندیدنت مبـارک

***

دلم پیشت همیشه ، از تو دور هم نمیشـــه

خیانت زد به ریشه ، تو شب های هوارک

***

مبارک ، مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ دور و غربت ، بویِ گلت مبـارک

***

می دونم زنده هستی ، تو روز گرمِ مستی

زمانه درد و پستی ، زده دورم نـــوارک

***

مبارک ، مبارک ، تولدت مبــــــــارک

تو شهرِ دور و غربت ، گل چیدنت مبـارک

***

بخند و دلربا کن ، یه فوتی تو هوا کــــن

شده خاموشِ شمعت ، برو شادی سوارک

***

مبارک ، مبارک ، تولدت مبـــــــارک

تو شهرِ دور و غربت ، پریدنت مبـارک

***

مبارک ، مبارک ، دل و خونم مبـارک

مبارک ، مبارک ، عسل جونم مبارک

***

دخترم تولدت مبارکککککککککککککککککککککککک

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۵/۱۱/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/15826کپی شد!
670
۶