نوازش، تو، من، هیچکس!

رو جغرافیای تنم مکث کن

نذار از تو خالی بشه لحظه هام

یکم دود سیگارتو پس بزن!

ببین توی دنیای تو من کجام

***

نباید منو دست فردا بدی

که آینده بی تو پر از حادثه س

منو رو به دیروز تحریم کن

دیگه بیشتر از این نذار دس رو دس

***

من از با تو بودن هدف ساختم

نوازش، تو، من، هیچکس، سرپناه

نمی تونم حتی تصوّر کنم

که تنها بمونم تو این کوره راه

***

منو تو نگاهت سرازیر کن

که دنیا پر از دوری و فاصله ست

نه این حرف ها از سر عقده نیست

همین تلخ بودن یه جوری گله ست

***

من اونی که فک میکنی نیستم

نذار دل شکستن گناهت بشه

تنوع طلب بودن این روزها

نذار باعثِ اشتباهت بشه…

************

 شهره مَهِستان

از این نویسنده بیشتر بخوانید: