هفت تیر

دیگه دستت تو دستم نیست
دارم از دست تو میرم
به آتیشت نیازی نیست
دارم خود جوش میمیرم
تو این هفت تیر هفت تیره
که شیش تاشو هدر دادیم
بزن هفتمی رو وقتی
فقط با مرگ آزادیم
خودمو از خودم کم کن
بزار این جمع تنها شه
بزار که قتل عام من
یه قتل خیلی خاص باشه
که تو آینه ی من بودی
و از تکرار من سیری
بهم میگی نمیخوامت
یه قتل و بعدشم میری؟!
تو این بن بست طولانی
خلاصم کن از این دیوار
تو بعد از آخرین شلیک
بیا جنازه امو بردار
_______________________
پ/ن:میدونم خیلی ایراد وزنی داره!!!!!!

https://www.academytaraneh.com/1384کپی شد!
1151
۱۸