عشق بی مرز

آره ،موهاتو میگیرم
نوازش میده دستامو
چقد خوبه تورو دارم
بگو میشناسی حرفامو
داری آهسته میخوابی
میون لحظه های من
چه شیرینه نفس هاتو
چه خوبه خنده های من
چرا میترسی از سرما
زمستون باتو خاموشه
شب دل مرده کوتاهه
تو باشی غم فراموشه
بذار دستاتو رو دستام
تاکه آبیشه فردامون
رو قصه اسممون هکه
توایی رویای یک بارون
ببار هرم نفسهاتو
رو دوشم تا دلم واشه
سیاهی گم شه از خونه
خانوم خورشید پیداشه
چقد خوشحاله نیلوفر
که این دنیا سرسبزه
از اینکه عشق بیداره
از اینکه عشق بی مرزه
هوای خوبیه اینجا
نسیم صبح بیداره
پرستو لونه میسازه
دل از زندون بیزاره
چشام چشماتو می خونه
نگامون رنگ تقدیره
باگرمای نفسهامون
ننه سرما داره میره

https://www.academytaraneh.com/13417کپی شد!
961
۱۹