یا ناس (نوحه عربی و فارسی)

یا ناس، حبتک روحی او تیهت الدرب، یا ناس  ، طالت الفرگه و افراگک صعب،  یا ناس

هاجرت مظلوم لدیار الغرب  ، یا ناس

***

بلبدایه ابلا نهایه   ، وابتدینـه، اویاک ســــرنه

العین تسچب قطره من دم و ابتدینه ، و انتظرنه

او حبنه اصبح زاید الهم و ابتدینه ، قل صبـرنه

 

النه ، جنه انت ابوسط جنه، النه، ابغیبتک کلنه حزنه

النه ، اسمح النه یا زمن خل نهب

یا ناس، حبتک روحی او تیهت الدرب، یا ناس  ، طالت الفرگه و افراگک صعب،  یا ناس

هاجرت مظلوم لدیار الغرب یا ناس

***

ابدون عزکم دنیتی ظلمه او مهانه ، یا عزانا

 گمر انتم بلگلب داوی حنانه، یا عـــــزانا

و النکرکم زاد بفکاره الخیانه ، یا عــــزانا

 

تربی ، الگبّتک عینی بگت تــربی

تربی ، روحی مشتاقه الک تــربی

تربی ، نسمتک بدیارنه خل تهب

 یا ناس، حبتک روحی او تیهت الدرب، یا ناس  ، طالت الفرگه و افراگک صعب،  یا ناس

هاجرت مظلوم لدیار الغرب یا ناس

***

اسمع الونه الخفیه یا حسافــــه

 زینب التشکی اباذیه ، یا حسافه

من یواسی هل رضیه  یا حسافـه

یا لیل، تبچی او تجری الدمع یا لیل، یا ویل، تنحب ابفگد الاخوه یا لیل

  یا لیل سیف ابن سفیان لوح بلحرب

یا ناس، حبتک روحی او تیهت الدرب، یا ناس  ، طالت الفرگه وافراگک صعب،  یا ناس

هاجرت مظلوم لدیار الغرب  ، یا ناس

***

امقید السجاد او یبرا للضعــــن، ویلاه

 سایر اویه الحرم تقبل یا زمـن، ویلاه

المرض والهم والفتن گلبه انسجن، ویلاه ،

الهمه، الهمه یشیعی زید بلهمه ، الهمه، اطلب دیار احسین ابو الیمه

 الهمه، زید  ابونینک ما اظن تنسحب

یا ناس، حبتک روحی او تیهت الدرب، یا ناس  ، طالت الفرگه و الفارگ صعب،  یا ناس

هاجرت مظلوم لدیار الغرب  ، یا ناس

***

استمع صوت البکاء بلطف یدیر ، ویلی

واستمع نوح الارامل والهذیر، ویلـــی

استمع زینب تون وین المصیر، ویلــی

 

نادت، نادته وینک یشیال العلم ، نادت خویه اظن اگلیبی نصین انجسم

نادت ،صولت الخیاله والنار التشب

یا ناس، حبتک روحی او تیهت الدرب، یا ناس  ، طالت الفرگه و افراگک صعب،  یا ناس

هاجرت مظلوم لدیار الغرب  ، یا ناس

***

هلجرح غمّگ ابجسمی ،من ترکنی، انکسر ظهـــری

الدرب طال او یجری دمی، من ترکنی، انکسر ظهری

اتعذبت من الشماته ، من ترکنی، اوکثر همّـــــــی

دمعه، سالت العین ابجفاهم ، دمعه، غسلت الوادی ابهواهم

دمعه، جر معانه یا محب

یا ناس، حبتک روحی او تیهت الدرب، یا ناس  ، طالت الفرگه وافراگک صعب،  یا ناس

هاجرت مظلوم لدیار الغرب  ، یا ناس

***

معنی:

یا ناس(ای مردم)

دل به او بستم و محرابش زدم ، یـا ناس

در مسیرِ سخت دنبالش بودم ، یا نــاس

خادمِ و تشنه ی دربارش شدم ، یا ناس

***

عشق نابِ دیدگان آغاز کردیـــــــــم

با چشم اشک آلود و جان دل باز کردیم

 در انتظارِ

پر شده قلب از محبّت راز کردیـــــم

صبر کم شد

برای ما ،باغِ زیبای در بهشتــــــــــی

برای ما ، تو نباشی دل می کشتـــــــی

برای ما ، باور کن قلبم همیشه در تماس

 

دل به او بستم و محرابش زدم ، یـا ناس

در مسیرِ سخت دنبالش بودم ، یا نـاس

خادمِ و تشنه ی دربارش شدم ، یا ناس

***

دنیای من بی تو که تار و غم خریده ، با عزایم

ماه شب تابید و در دل شب کشیده ، با عزایم

منکرِ مهر امامت شر چشیده ، با عزایـــــم

 

نگهبانم ، در بارگاهت چشم من عشقِ تو دیده

نگهبانم ، دیده بانی کرد و مشتاقی چشیـــده

نگهبانم، آن نسیمِ پاکِ قلبت شد اســــاس

 

دل به او بستم و محرابش زدم ، یـا ناس

در مسیرِ سخت دنبالش بودم ، یا نـــاس

خادمِ و تشنه ی دربارش شدم ، یا نـاس

***

بشنو آهِ خسته در دل ، با ندامت

زینبی کوچیده محفل با شهامت

مهر دل داده به منزل با کرامت

 

ای شب ، ناله و اشکِ چشش در شــــــــــــب

ای شب ، گریه بی برادرش در شـــــــــــــب

ای شب ، سربازِ بن سفیان گردن ها زده با داس

 

دل به او بستم و محرابش زدم ، یـا ناس

در مسیرِ سخت دنبالش بودم ، یا نــاس

خادمِ و تشنه ی دربارش شدم ، یا ناس

***

سجاد بستند پایـــــــش ویلاه

روزگار پرسیدی رایــــش ویلاه

تنِ بیمار وصدایش ویــــــلاه

 

کو تلاشت ، ای شیعی دل افروز ای شب تاب

کو تلاشت ، به دیارِ عاشقان بشـــــــتاب

کو تلاشت ، جستجو کن دو کفِ عبّـــاس

 

دل به او بستم و محرابش زدم ، یـا ناس

در مسیرِ سخت دنبالش بودم ، یا نـاس

خادمِ و تشنه ی دربارش شدم ، یا ناس

***

گوش کن گریه و دردِ کــــربلا ، ای وای

گوش کن صوت حرم ای با خدا ، ای وای

گوش کن زینب بناگه شد فدا ، ای وای

 

فریاد زد ، فریاد زد عبّاس پرچمـــــــــدار را

فریاد زد ، فریاد زد دلم دو نصفه شد از زار را

فریاد زد ، خیمه ها آتش زدن طفل و اساس

 

دل به او بستم و محرابش زدم ، یـا ناس

در مسیرِ سخت دنبالش بودم ، یا نـاس

خادمِ و تشنه ی دربارش شدم ، یا ناس

***

زخم در جسمم عمیقی ، ای حسینم

دل بریدم

زهر زد با تیغ تیزی ، ای امینم

غم کشیدم

از شماتت و ستیزی ، در کمینم

سم چشیدم

اشکم ، در نبودت گریه ها کـــردم

اشکم ، شست آن شن ها دلِ سردم

اشکم ، اشک کو یاورِ بی احساس

 

دل به او بستم و محرابش زدم ، یـا ناس

در مسیرِ سخت دنبالش بودم ، یا نـاس

خادمِ و تشنه ی دربارش شدم ، یا ناس

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۷/۱۰/۱۳۹۱

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/12785کپی شد!
2074
۵