دلشکسته

نگاهم با نگاهش کرد برخورد

دل تنهای من را با خودش برد

خیال کردم که دیگه بی کسی مرد

ولی من اشتباه کردم دلم مرد

دل بیچاره ام از دوریش مرد

ولی انگار نه انگار که کسی مرد

نگاهی کردمو دیدم کسی برد

نگاری که دلم را با خودش برد

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/12771کپی شد!
980
۶