اگه ماهی،اگه غواص

منُ بشناس و درکم کن، منُ بشناس و یارم شو
بیا غوّاص اقیانوس روح بیقرارم شو
بزن امشب به دریا اون دلُ،از موج و کف رد شو
بیا تا عمق مروارید و از سطح صدف رد شو
بزن پارو بزن، تا رد کنی امواج گیجی رو
بزن تا طی کنی این رخوت سرد خلیجی رو
اگه ماهی اگه غوّاص                         بیا عمق منُ بشناس(۲)
بیا تا من، بیا جایی که ساحل رو نمی بینی
بیا جایی که خشکیِ مقابل رو نمی بینی
بیا جایی که موجا با تو می رقصن،بیا جایی
که با شوق تو پر وا می کنن مرغای دریایی
رها کن پیکرت رو رو تنم تا غوطه ور تر شی
برات آئینه ام من، باورم کن تا که باور شی
اگه ماهی اگه غوّاص                         بیا عمق منُ بشناس(۲)

https://www.academytaraneh.com/12761کپی شد!
1366
۱۲