خواب غفلت

در خوابی که می پنداشتی رویا نخواهی دید

در خوابی که می پنداشتی رویا نخواهی دید اسلامی تر از این خطه در دنیا نخواهی دید در وهم و خیالت با وقاحت رسم می کردی دیواری دگر کوتاهتر از ما نخواهی دید ! هر بی بند و باری عاقبت مختومه خواهد شد پای دفترت هم یک قلم امضا نخواهی دید چون میراث ما عشق است ونامِ پاکی و غیرت این اوصافِ زیبا را دگر همتا نخواهی دید قلابی به زیر سنگ داری بد ترین صیاد خود را مقصدی جز قعر این دریا نخواهی دید ای قومِ یهود از خواب غفلت دست بر دارید هم پیمان خود را مردِ این صحرا نخواهی دید

در خوابی که می پنداشتی رویا نخواهی دید
اسلامی تر از این خطه در دنیا نخواهی دید
در وهم و خیالت با وقاحت رسم می کردی
دیواری دگر کوتاهتر از ما نخواهی دید !
هر بی بند و باری عاقبت مختومه خواهد شد
پای دفترت هم یک قلم امضا نخواهی دید
چون میراث ما عشق است ونامِ پاکی و غیرت
این اوصافِ زیبا را دگر همتا نخواهی دید
قلابی به زیر سنگ داری بد ترین صیاد
خود را مقصدی جز قعر این دریا نخواهی دید
ای قومِ یهود از خواب غفلت دست بر دارید
هم پیمان خود را مردِ این صحرا نخواهی دید

 

https://www.academytaraneh.com/115916کپی شد!
114