خاطره

برای خاطره سازی
دیگه فرصتی نمونده
نه دیگه من یه جوونم
نه دیگه خاطره مونده
نه بگم مثل گذشته
که برام عزیز جونی
نه میشه با تو بسازم
نه دیگه تو مهربونی
کاشکی این خونه خراب شه
تو فقط خاطره باشی
بشه که ازت جداشم
بشه تو دلم نباشی
سخته که خونه همیشه
سقف امیدی نداره
درای پنجره بازن
کاشکی بارونی بباره

https://www.academytaraneh.com/115378کپی شد!
48