مَرگِ خاموش !

عَصرِ آلودِه یِ مَسموم … ؛
در غُروبِ بی نَهایت … !
مَردی بی گُناهو مَعصوم ؛
شِکلِ صادِقِ هِدایت … !

بوفِ کور و سَگِ وِلگَرد .. ؛
فِکرِ خوبِ مَرگِ خاموش !
پُشتِ خود را دیدِه خالی ؛
نا رَفیقی دوختِه پاپوش !

یاکَریمی ، بُغض کَردِه … !
کِرمِ شَبتاب ، درتَبِ تاب !
ماه و مَهتاب بی فُروغو ؛
آسِمان هَم ، بَستَرِ خواب !

خوشِه هایِ زَردِ گَندُم … ؛
مزرَعِه در حالِ غارَت … !
ذهنِ تَرسویِ مَترسَک … ؛
… لایِقِ حِسِ حِقارَت … !

یه عَقرَب خودکُشی کَردِه ؛
… به وَقتِ مُردَنِ باوَر … !
یِکی مَحکوم شُدِه اینجا ؛
.. بِدونِ قاضی و داوَر … !

جا نَماندِه ‌عَطرِ یاری … ؛
در هَوایِ بی قَراری …. !
سَرنِوِشتِ تَلخِ یک مَرد ؛
… رویِ دورِ بَدبیاری … !

رویِ دورِ غُصِه خوردَن ؛
زِندِه بودَن دیگِه بَستِه !
یِه صِدایی میگِه بَرگَرد ؛
گازِ بَدبو ، نَبضِ خَستِه !

https://www.academytaraneh.com/115347کپی شد!
162
۲