عدم

 • غمگینتریم و نیست از این بیشتر غمی
  یک لحظه نیست جداغم ز ما کمی
  در بهت جبر مانده ایم و به تقدیر خیره ایم
  مارا سپرده خیالش به دام لاجرمی
  از او هزار نازو ادا و هزار پس زدنی
  ز ما هزار حدیث و هزار و یک قسمی
  به بوی زلف چنانش چنین که دست آریم
  به عاشقی نه که دزدی شب چه متهمی
  قلم که دست بگیریم و شرح حال کنیم
  عدم شود همه احوال ما به جز صنمی
  نمی رسد به رطب های چشم او دستی
  که نخل قامت او هست و دست و پیچ و خمی
  چو عطر مست حضورش به کوچه ها پیچد
  نفس یکی نه دو تا نه شمار مغتنمی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/115316کپی شد!
194
۲