بیابان آمد و دریاچه پژمرد

بیابان آمد و دریاچه پژمرد

دوبیتی/کلاسیک

بیابان آمد و دریاچه پژمرد

نفس در دود ماشین ها ترک خورد

سکوت مردم شهر جدایی

قناری را به دنیای قفس بُرد

_

ابوالقاسم کریمی(فرزندزمین)

https://www.academytaraneh.com/115156کپی شد!
40