دست پرازخالی ام

این من و این دست پرازخالی ام

مثل فلسطین شدم ,اشغالی یم زیر لگدهایِ بد اقبالی یم منتظرم تا تو تمامم کنی این من و این دستِ پُر از خالیم

جای مِی از خونِ جگر خوردنَم

زنده ولی درخودِ من مردنم

خاله زنک بازیِ من با خودم

از تو گلایه به خودم بردنم

 

من خودِ تنهایی و غم دیدنم

دلخوشی و شادیِ کم دیدنم

بعد تو ویرانیِ یک زلزله

در خودم اندازه یِ بَم دیدنم

 

زیر فشار غم تو زادنم

جای تو دل را به خودم دادنم

هی به زمین خوردن و هی پا شدن

با همه کس بی تو در افتادنم

 

بی جهت از هر طرفی بارها

نیش زبان خوردنم از مارها

طعم مَلَس دادنِ من بعدِ تو

ترسم از اندیشه یِ کفتارها

 

#آرزوبیرانوند

 

با همه کس حوصله سر رفتنم

از همه کس سمتِ تو در رفتنم

تیغ و تبر گشتن هر خاطره

با رگ خود بعد تو وَر رفتنم

 

بیشتر از فلسفه منطق شدن

بیشتر از آینه یِ دِق شدن

سگ شدن از اینهمه ولگردی و

پیرو اندیشه یِ صادق شدن

 

ریشه خود را به تَبر دادنم

تن به قضا و به قدر دادنم

سوره یاسین شدنِ حرفِ تو

گوش به اندازه یِ خَر دادنم

 

خسته از اندازه یِ تنهایی یَم

بدتر از آنی که تو میدانی یم

گیجِ معمای نگاهت شدم

اینکه چه اندازه تو می خواهی یم

 

مثل فلسطین شدم ,اشغالی یم

زیر لگدهایِ بد اقبالی یم

منتظرم تا تو تمامم کنی

این من و این دستِ پُر از خالیم دکلمه ترانه دست پراز خالی امدکلمه ترانه دست پراز خالی ام


https://www.academytaraneh.com/115112کپی شد!
144