خرابش کردی

خرابش کردی

خرابش کردی

عشقم

همه دلخوشیا رو عذابش کردی

وقتی دستاتوگرفتم و تو همیشه سردی

تو خرابش کردی

عشقم خرابش کردی

برگرد تو

نزار رفتن تو بشه باعث مرگم خب

نزار عذاب بکشم من هر دم صبح

نزار ب زور بخوابونم چشمای پر اشکم رو

 

رفتی تو سردم شد

دستات ک رفت گرمای خونرم برد

میدونم از دستم رفتی و قلبم مرد

از تو ک نامرد بودی هی بازی خورد

ولی قلبم برد

……..

…….

……

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید: