گمشده

تو جنوب یه شهر خیلی دور
برهوت، ساکت و سوت و کور
خاک مرده بود رو زمین
غم و غصه ذره های هواش
حادثه تو رو به دستم داد
ناجی ای تو پیچ و خماش
پک به پک سیگار آفی بود
تلخیشم شیرین مثه خیالبافی بود
غصه هر شب دلم رو چنگ میزنه
حالا که تو رو گمت کردم
شهرا رو رو(روی) نقشه تا میزنم
که رو کاغذ پیش تو برگردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: