.

تاج گذاری انسان

برای زندگی تئودور جان کازینسکی ،متفکر بزرگ ضد تکنولوژی و حامی محیط زیست که سالهای بسیاری را برای فرار از جهان مدرن در یک کلبه ی چوبی زندگی کرده است.

تاج گذاری انسان
به شکل فرمالیته
پیدایش موجودِ
بی روح مُدرنیته

شیوع ناگهانِ
عارضه ی بدخیمِ
تنهایی وجودی
کنترل جونکاهِ
آدم ها در حضور
آزادی حدودی

اختراع ماشین ها
بردگی تمدن
کمربستن برای
تخریب پوست اُزون

گسترش قلمرو
اِنفجار جمعیت
نابودی زمین و
اِستثمار طبیعت

انقراض یک گونه
خِلل در کار گیتی
به هم خوردن نظمِ
هر چرخه ی محیطی…

***

خسته شدم از خودم
از این فلسفه ی پوچ
از شبانه روزایِ
به سرعت در حال کوچ

فراری ام از همه
از این جهان نوین
پناه بردم به جنگل
به یک کلبه ی چوبین

به یک کلبه ی ساده
بی برق و بی تلفن
که بی نهایت دوره
از صنعت و تمدن…

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

130
۴