یه دیوونه‌ی عاقل بود | توی تنهاییِ نابش

دیوونه‌ی عاقل

همیشه گوشه‌ی کافه کنار پنجره جاش بود یه فنجون قهوه می‌خورد و یه کافه محو چشماش بود

چقدر آروم و ساکت بود
شبیه حوضِ بی ماهی
چه حس خوبی داشت وقتی
نگام می‌کرد هَرزگاهی

⁦🎵

همیشه گوشه‌ی کافه
کنار پنجره جاش بود
یه فنجون قهوه می‌خورد و
یه کافه محو چشماش بود

🎵

حواسم پرت چشماش شد
نگام کرد و دلم لرزید
چقد عشقش به احساسِ
خوشِ آزادی می‌ارزید

🎵

تو اون چشمای بادومی
پر از شعر بود و آرامش
یه دیوونه‌ی عاقل بود
توی تنهاییِ نابِش

🎵

عجیب زیبا می‌شد وقتی
که شال سبز سَرش می‌کرد
چقدر شکلِ خودش بود و
همین زیباترش می‌کرد

  • 🎵

حواسم پرت چشماش شد
نگام کرد و دلم لرزید
چقد عشقش به احساسِ
خوشِ آزادی می‌ارزید

#دیوونه‌ی_عاقل
#فاطمه_سپید

77
۴