به وقتش ..

غمو از پیش پام وردار
منو از حادثه رد کن

بیار لبخند رو لبهام
راه دلتنگیمو‌ سد کن

بذار که ذهنم از تردید
از این تشویش خالی شه

بذار که عاشقت باشم
بذار دنیام عالی شه

بگو که با منه قلبت
اگه فعلن ازم دوری

بگو ؛ می‌دونی دلتنگم
بگو‌ ؛دلتنگی ، بدجوری

به وقتش ما ازین دوری
دیگه سر در نمیاریم

به وقتش مام می‌خندیم
به وقتش مام بی عاریم

به وقتش تو همین روزا
به من  احساستو میگی

میگی  حاکم شده قلبت
تو حال   آستو میگی

میگی که بازی عشقو
تو بردی ؛ چونکه دل باختی

میگم که اعتراف کردی
میگم که روزمو ساختی

می‌دونی که دوست دارم
بگو خیلی دوسم داری

می‌دونی خیلی خوشحالم
میدونم اهل انکاری

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

666
۶
۳