همه شهر

همه شهر

همه ی شهر خاموش شین ..
میخوام دستش و بگیرم

میخوام روزی صد هزار بار ..
واسه ی چشماش بمیرم ..

کسی چپ نگاش کنه ..
نکنه اون و ببینم ..

همه ی شهر فقط ..
میخوام صداش باشه ..

همه شهر فقط ..
خنده هاش باشه ..

نبینم کسی بخواد ..
سد راهش باشه ..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

121
۱