زخم کهنه

زخم کهنه

ظاهرت پر از فریبه شعر من با تو غریبه نزار این جنون قلبم توی دست تو بمیره،

قلب صاف و ساده ی من پر از احساس جنونه
عشقه تو یه کاری کرده که بی تو زنده نمونه

ظاهرت پر از فریبه
شعر من با تو غریبه
بحث من با کارای تو
سر بودن رقیبه

حرف من پر از گلایه
ساده و چه بی غروره
ولی انگار به چش تو
حرفای من حرف زوره

تو مسیر عاشقی دلم شده چه بی پناه
زخم کهنمم شده ؛ تازه توی باقی راه
تنها راهنمای راهم شده روشنی ماه
دل من سمت یه نوره اومده از یه نگاه

قلب صافو ساده من پر از احساس جنونه
بزارین سکوت حرفام توی گوش تو بمونه

ظاهرت پر از فریبه
عشق پاک من نجیبه
صحبت آدم و حواست
صحبت بهشت و سیبه

حرفات از جنس غروره
دل من خیلی صبوره
تو و این زخم زبونا
دلت از دلم چه دوره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

301
۱