زخم

من خندم کمرنگه ،گریه هام خاموش
تو خودم میرم ،وقتای ناخوش

توی تقدیرم جای شادی نیست
زخمیم اما زخم ِ کاری نیست

یه چیزایی رو نمیشه بگی
دلت پره از این زندگی
حتی میخندی بازم غم داری
خودت میدونی چی کم داری

یه چیزایی رو نمیشه بگی
بدزخمی خوردی از این زندگی
نمیشه ازش راحت بگذری
دیگه نمیکشه ،این تن زخمی

درد اون میره تا استخونت
تیرش میزنه تو کنج قلبت
یه زخم عمیق ،زیاده دردت
خدایا چقد ،زیاده صبرت

من خندم کمرنگه ،گریه هام خاموش
تو خودم میرم ،وقتای ناخوش
توی تقدیرم جای شادی نیست
زخمیم اما زخمِ کاری نیست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

232
۱
۲