تظاهر

تظاهر

تظاهر میکنم بی تو همیشه شادوخوشبختم

تظاهر میکنم بی تو

همیشه شادو خوشبختم

ولی بازم ته خندم

با گریه دنبالت گشتم

تظاهر کن دوسش داری

بخند مثِ من مصنوعی

بدزد چشماتو از چشمام

بشیم دوستای معمولی

یه روز اتفاقی یکجا

تورو دیدمو بغض کردم

به احساسِ دلِ پاکم

به چه آسونی ، پشت کردم

ازت رد شدم بی احساس

درونم زخمی از دیروز

دارم میرم به آیندم

بدون ترسی از امروز

میدونم که یه روز میاد

تو هم با من سرد میشی

اگه جایی منو دیدی

نمیشناسیمو ، رد میشی

ازین دلشوره آگاهی

رد میشی از احساسم؟

منی که هر لحظه بی تو

خودم رو سخت میبازم

ازین احساس منم خستم

منم ازینجا میرم

پرم از حس دلتنگی

اما دستاتو ، نمیگیرم

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/112710کپی شد!
586