ترانه

تو

از اون وقتی که تو‌ رفتی
خودم رو من نمی دونم
گمونم پیش تو هستم
یه جایی در تو جا موندم
مثل اون ادمی یم که
خودش بیگانه از خویشه
جلوی اینه وایساده
خودش تصویر تو میشه
شدم گم با خودم اما
تو‌ باشی میشه پیدا شم
تو نزدیکی به من اون قدر
شاید من هم خودت باشم
دیگه مجموع من با تو
نمی تونه که ما باشه
فقط تو این وسط هستی
باید از تو دو تا باشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: