من وتو …

من و تو ازیه آهنگیم

من و توازیه آوازیم

من و توپابه پای هم

همه فردارومی سازیم

 

من و توحس باریدن

من وتو عاشق بارون

من وتو تازه تر هستیم

مث گلهای تو گلدون

 

من وتو مثل آیینه

من وتو خالی ازکینه

من وتو هم صدا باهم

می شکنیم بغضُ تو سینه

 

من وتو آرزوی هم

من و تو روبه روی هم

من و تو پنجره هستیم

که وا میشیم به روی هم

https://www.academytaraneh.com/11170کپی شد!
811
۹