چَشمان تو

چَشمان تو تکرارِ کدام صلح جهان است!!! که جنگِ میان من و تو آفتِ جان است

چَشمان تو تکرارِ کدام صلح جهان است!!!
که جنگِ میان من و تو آفتِ جان است

گویند شکست لازمه ی فتحِ زمین است
صد معنی و معنا که در این جمله نهان است

من مصلحت اندیشم و تسلیم تو میشم
چیزی که عیان است چه حاجت به بیان است

تسلیم شدم تا که امانم بدهی؛ اما
خندیدی و چشمان تو چرچیل زمان است…

https://www.academytaraneh.com/111661کپی شد!
381