ترانه: هجرت

هجرت

ترانه: هجرت

۲۷ اسفند هزاروسیصد و نودو هفت

 

ما زمستان بودیم و فصل بهار اصرار بود

دل به گرما داشتیم و سردی ما انکار بود

خسته بودیم و مدام، خستگی مان سر میرفت

کاش تقویم زمان، یک کمی تندتر میرفت

ما هوایی تازه تر ، مثل بهار میخواستیم

لحظه های دلخوشی ، از روزگار میخواستیم

حال ، بیدار شدیم ، بار عزیمت بستیم

ما ، در ضیق زمان ، در پی هجرت هستیم

 

 

https://www.academytaraneh.com/111656کپی شد!
618