پاییز عاشقی

پاییز عاشقی

چه پاییز قشنگی هست میون بهت اون چشمات مگه رنگی ترم میشه هوا تو هرم اون دستات ؟

چه پاییز قشنگی هست میون بهت اون چشمات
مگه رنگی ترم میشه هوا تو هرم اون دستات ؟
هزاران تا برات پاییز؛؛ … همه رنگاشونو باختن
هزاران برگ از بهتت، دارن از شاخه می افتن
تو از این عاشقی هستی ، برای آسمونایی
نمی شه اینو منکر شد ، مث پاییز زیبایی
مدار زندگی بازم با حس این هوا جفته
تب و تابی به پا میشه زمان یاد تو می افته
چقدر ابرای پاییزی برای عاشقی خوبن
مث چشمای آشوبت به قلب شیشه می کوبن.

از این نویسنده بیشتر بخوانید: