دل خونه نشین

” دلِ خونه نشین ”

ای دلِ خونه نشینم
از اتاقِ شَک دَرآ

با شجاعت برو ایوون
نَهراس از ارتفاع

ای دل خونه نشینم
رو لبِ ایوون بشین

خیره شو به زیرِ پاهات
بِشنو دعوتِ زمین

ای دل خونه نشینم
از لب ایوون بِپَر

زندگی اینجا عذابه
چشم تو نظاره گر
اومده فصلِ سفر
از لبِ ایوون بپر

ای دل خونه نشینم
شِکلِ یک ریزشَ کوه

مثِل یک لحظهء بارون
که می افته رو زمین
مُتلاشی و غَمین
از لب ایوون بپر

نهراس از ارتفاع
تَنِ غَم هاتو بِدَر
از لب ایوون بپر
از لب ایوون بپر
از لب ایوون بپر
از لبِ……

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/111133کپی شد!
342
۱