یه نخ سیگار

لطفاً یه نخ سیگار هم توو کفنم باشه
وقت جواب دادن فقط سیگار می چسبه
وقتی که می پُرسن از عشق میون ما
فوت کردن دود و فقط اقرار می چسبه

می پُرسن و می گم تموم ماجرا رُ
از اون شبی که توو نخِ چشمات رفتم
دنیای پشت چشمتو دیدم و اون وقت
تا عمق قلبت دس به دس همرات رفتم!

نخ دادی و من توی ابرِ دود رفتم
من سرنخش رُ که گرفتم زود رفتم
نابود بودم اومدم نابود رفتم
هی سوختم با تو ولی خشنود رفتم

هر چی به تو مربوطه رُ گردن می گیرم
حتی اگه توو آتش دوزخ بسوزم
من پای عشقت مرد و مردونه می مونم
حتی اگه محکوم شم، نخ نخ بسوزم

توی کفن حتی اگه از دود پر شه
هی سرفه سرفه دودِ اسفند تو می شم
تا هر بلایی از سر تو دورتر شه
می سوزم و دلیلِ لبخند تو می شم.

#مهدی_دمیزاده

187