باب چپاولم…

بابِ چپاوله / آغوش بازِ من / شیپور جنگتُ / بی مَعْطلی بزن!

رَم کرده ساعتم / بس‌که دقیق‌ترم / ۱۰۰ ثانیه سکوت / از جیغ می‌خَرم

از گوشت می‌کنی / هر استخونمُ / با اینکه هر کدوم /  بسته به جونم و

بن بسته کوچه‌هام /  له شد غریزه‌هام / آمار مرگ و میر / آمار لرزه‌هام

میدون جنگم و / آژیرتُ بکش / من روبه‌روتم و / شمشیرتُ بکش

از هرطرف زدی/از پشت میخورم/از دست دوستی‌ت /هی مشت میخورم

حالا فقط منم / توو این معادله / آغوش باز من / باب معامله

حراج می‌شم و/ حراج می‌کنی / ۱۰۰ ثانیه همه‌ش / تاراج می‌کنی

اکسیژن هوا / از من تهی شده / چوبی که از ۲ سر / بازم گُـ..ـی شده!

پُک می‌زنم به لب / هر لحظه لحظه‌مُ / تا کهنه می‌کنم / زخمای تازه‌مُ.

https://www.academytaraneh.com/11090کپی شد!
1304
۵۰