بن بست

قسم به خط نگاهم
قسم به چشم سیاهت
قسم به حضرت دوزخ!
قسم به عمقِ نگاهت

قسم به ریزش قلبم
در التهاب فراغت
قسم به هُرمِ جهنم
به حسِ بوسه ی داغت

قسم به گم شدن دست
میان پیچشِ مویَت
قسم به لرزش پاها
به هر قدم که به سویت…

قسم به حضرت لبخند!
که مانده روی لبانت
قسم به “دوستَت دارم” !
سکوتِ روی زبانت!

قسم به فاصله‌ای که
میان هر دو ما هست
قسم به حسرت چشمم!
قسم به حضرت بن بست!

#مهدی_دمیزاده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

247
۱