ماه من

روزه نمی گیرم
چونکه نمی تونم
هر روزِ من عیده، از بس که ماهی تو
بیرون نرو شبها
توو کوچه های شهر
به رخ نکش هرشب، باز پادشاهیتو
این روسری داره
فاصله می ندازه
از رو سرت بردار اون تاجِ شاهیتو
راهی نمی بینم
که سر به راه باشم
من دلخوشم اینجا، که روبه راهی تو
تو قسمتم هستی
توو خواب و بیداری
که زیر لب می گم، خواهی نخواهی، تو
این خونه آرومه
بیرون نرو امشب
آغوش من بازه، من حوض و ماهی، تو.

#مهدی_دمیزاده
#فطر

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

291