مگه این مرد نماز میخونه؟!

نیمه شب،دل به راه بسپاری
غصه هاتو به ماه بسپاری
سر به حلقوم چاه بسپاری
یا علی تو چقدر تنهایی…
مرد باشی، شبونه گریه کنی
دور از شهر و خونه گریه کنی
از غمای زمونه گریه کنی
یا علی تو چقدر دریایی…..

همسرت رو با میخ در بکشن
خسته بعد از کوچ پدر بکشن
تن به تن نه، با ده نفر بکشن
یا علی تو امیر غم هایی….
عشق و وقف طناب دار کنن
پشت هم ناسزا نثار کنن
از جواب سلام فرار کنن
تو اسیر جمیعِ کم هایی…

قوم بربر ازتو دروغ بگن
روی منبر ازتو دروغ بگن
از تو حیدر ازتو دروغ بگن
کشته ی تهمتِ قلم هایی….
با سقیفه غدیر و غصب کنن
آدمایِ حقیر و نصب کنن
اعتبارِ دروغی کسب کنن
زخمیِ تیغِ بی جنم هایی….

صاحب کل آسمون بودی
رو سرِ عشق سایبون بودی
توی محراب ،غرق خون بودی
ضرب خوردی،چقدر محکم که
زخم فرق تو باز میمونه…..
درد یعنی تو سجده راحت شی
معنیِ مطلقِ عبادت شی
راهیِ کعبه یِ سعادت شی
بعد مردم بپرسن از هم که…
مگه این مرد نماز میخونه!!!!

332
۲
۱